آخرین مهلت ارسال مقالات کامل:
1396/11/25
اعلام نتایج داوری مقالات:
1396/12/5
آخرین مهلت ثبت نام بهنگام:
1396/12/7
تاریخ برگزاری نمایشگاه:
1396/12/16-17
تاریخ برگزاری کارگاه های آموزشی:
1396/12/16
تاریخ برگزاری همایش:
1396/12/17
 
 
 
 
صفحه اصلی > محورهای همایش
.: محورهای همایش

محورهای همایش:
  • کاربردهای دورکاوی (فتوگرامتری و سنجش از دور)، نقشه برداری، تعیین موقعیت و سامانه اطلاعات مکانی در زمینه اندازه سنجی، کالبدشناسی و پایش محیط زیست و میراث فرهنگی

  • سنجنده ها و فناوری های نوین برای مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

  • مدلسازی و پردازش داده های مکان مبنا در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی

  • ارتباط مستندنگاری و مخاطرات طبیعی

  • نگهداری، پایش و باز زنده سازی میراث طبیعی و فرهنگی

  • حریم و چشم انداز میراث طبیعی و فرهنگی

  • کاربرد تجسم مجازی و واقعیت افزوده در ثبت میراث طبیعی و فرهنگی

  • مستندنگاری برای ثبت ملی و ثبت جهانی

  • آشکارسازی تغییرات میراث طبیعی و فرهنگی

  • آیین و فرهنگ در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی