آخرین مهلت ارسال مقالات کامل:
1396/11/25
اعلام نتایج داوری مقالات:
1396/12/5
آخرین مهلت ثبت نام بهنگام:
1396/12/7
تاریخ برگزاری نمایشگاه:
1396/12/16-17
تاریخ برگزاری کارگاه های آموزشی:
1396/12/16
تاریخ برگزاری همایش:
1396/12/17
 
 
 
 
.: نخستین جلسه شورای سیاستگذاری همایش

تعداد تصاویر این گروه = 5 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 4 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 2 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 3 تصویر